Bærekraftig utvikling og Facility ManagementDagens bedrifter må takle både komplekse og uforutsette sosiale trender, miljøtrender, markedstrender og teknologitrender. De bedriftene som trykker bærekraftig utvikling til sitt bryst, vil være bedre rustet til å håndtere disse trendene enn de som ikke gjør det. En vellykket Facility Management-satsning bidrar til å sette bærekraftinitiativene dine opp for suksess.

Bærekraft, definert som å møte dagens behov uten å gå på akkord med mulighetene til fremtidige generasjoners behov, blir stadig viktigere for bedrifter på tvers av bransjer. Flere og flere interessenter stiller strengere og strengere krav til at bedrifter bærer sin del av byrden og organisasjoner blir stadig mer opptatt av hvordan bedriftsaktivitetene deres påvirker miljøet, sosiale forhold og samfunnsøkonomien. 

Last ned gratis guide til Facility Management

Bærekraftig utvikling i et nøtteskall

Siden sin lansering har FNs bærekraftsmål satt standarden og retningen for hvordan vi skal oppnå et bærekraftig samfunn innen 2030, ved hjelp av 17 konkrete mål. Kombinert har de som mål å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene.

Bærekraft handler nemlig ikke kun om miljøet, som mange er tilbøyelige til å tro. Bærekraftig utvikling er en kombinasjon av tre dimensjoner som er kritisk for at både kloden, samfunnet og enkeltindividet har de beste forutsetningene for å trives og lykkes:

 • Klima og miljø: Bedrifter som har trykket bærekraftig utvikling til sitt bryst, tenker miljø fremfor ren profitt. Miljøpåvirkning handler om å redusere eget fotavtrykk og bidra til å redusere andres.
 • Økonomi: Dette er kanskje den mest glemte bestanddelen innenfor et bærekraftrammeverk. Selv bedriftsledelse har en tendens til å overse dette eller tenke at bærekraftinitiativer oversettes til økende kostnader. Men økonomi er en kritisk komponent innenfor bærekraftig utvikling. Bedrifter må driftes på samfunnsøkonomisk gunstig måte.
 • Sosiale forhold: Bærekraft handler også om å bidra til samfunnet som helhet, både på lokalt og globalt nivå. Dette kan for eksempel involvere arbeidsvilkår som kommer enkeltindividet og samfunnet som helhet til gode.

Det er i skjæringspunktet mellom disse tre dimensjonene bærekraftig utvikling finner sted. Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold er uløselig knyttet sammen, og det er sammenhengen mellom disse som i praksis avgjør om noe er bærekraftig.

Strategiske bedriftsfordeler av bærekraftig utvikling

Ingen bedrifter eksisterer i et vakuum. Organisasjoners forretningsaktiviteter påvirker miljøet, sosiale forhold og større økonomiske forhold. På samme måte påvirker de samme dimensjonene disse organisasjonene. Det er grunnen til at stadig flere bedrifter flytter bærekraftarbeid og -initiativer lenger og lenger opp på agendaen.

Simon Mainwaring, CEO i konsulentfirmaet We First, argumenterer i en Forbes-artikkel for at bedrifter må forplikte seg til en bærekraftig og ansvarlig modell for ikke å lide konsekvensene av en stadig mer teknologidrevet befolkning og kundebase. De merkevarene som til syvende og sist vil blomstre, er de som er relevante og meningsfulle i menneskers liv og de som evner å reflektere kundenes verdier og aspirasjoner. Facility Management kan hjelpe deg med det.

Ifølge en artikkel publisert av Harvard Business Review, er det gode grunner til at bedrifter bør plassere bærekraftinitiativer i forsetet. Ifølge artikkelen, kan bærekraft føre til en rekke bedriftsfordeler. Vi nevner noen av dem her:

 • Konkurransedyktighet gjennom interessentengasjement: Tradisjonelle forretningsmodeller søker etter å skape verdi for aksjonærer, ofte på bekostning av andre interessenter. Ifølge artikkelen redefineres nå økosystemet til næringslivet ved å designe forretningsmodeller som skaper verdi for alle interessenter, inkludert ansatte, aksjonærer, verdikjeder, samfunnet og naturen. Gjennom jevnlig dialog med interessenter, kan bedrifter med bærekraftagendaer bedre posisjonere seg for å forutse og reagere til økonomiske, sosiale og miljøtilknyttede og regulatoriske forhold.
 • Innovasjon: Å designe nye produkter og tjenester eller oppdatere eksisterende produkter og tjenester for å møte miljøstandarder eller sosiale behov kan skape nye forretningsmuligheter.
 • Styrket økonomisk resultat: Mye økonomisk teori forutsetter at vi mennesker kun er opptatt av vårt eget ve og vel, uten noen særlige tanker om ansvar, etikk og plikt. Vi er «homo oeconomicus», det økonomiske mennesket. Men de senere årenes økende fokus på miljø, sosialt ansvar og økonomisk bærekraft, forteller en annen historie. Vi er heller «homo politicus», interessert i og opptatt av rettferdighet, det felles beste og en bærekraftig forvaltning av våre naturlige omgivelser. Allerede i 2012 viste en undersøkelse utført av konsulentfirmaet McKinsey at 70 prosent av forbrukere vil betale mer for «grønne» produkter.
 • Forsterket merkevare og kundelojalitet: Dagens forbrukere forventer mer gjennomsiktighet, ærlighet og synlighet knyttet til bedrifters påvirkning på miljøet, samfunnet og økonomien. Mange forbrukere føler de har et ansvar om å kjøpe produkter som er bra for miljøet og samfunnet.
 • Attraktiv arbeidsgiver: En undersøkelse viser at moralen er betydelig bedre i bedrifter med sterke bærekraftprogrammer, sammenlignet med dem som ikke har slike programmer – medarbeiderlojaliteten er også 38 prosent bedre.

Fordelene høres unektelig fristende ut. Så, hvordan får man fart på bærekraftsatsningen i bedriften? Kall oss gjerne partiske, men vi mener Facility Management er løsningen. Og vi har gode grunner for å mene det.

Hvordan Facility Management booster bærekraftsatsningen din

Miljø og bærekraft har utviklet seg til å bli sentrale bærebjelker innenfor Facility Management. Fagfeltet kombinerer mennesker, lokaler, prosesser og teknologi for å finne løsninger, metoder og verktøy som kan komme både planeten, samfunnet og enkeltindividet til gode – helt ned på detaljnivået. Behovsstyrt rengjøring med nøye utvalgte miljøvennlige produkter er et godt eksempel. Vi kan også nevne andre eksempler:

 • Facility Management fokuserer sterkt på å redusere energiforbruket i næringsbygg
 • Metoder for smart vannforbruk er etablert innen Facility Management
 • Riktig bruk av kjemiske produkter er et kjennetegn på gode renholdstjenester
 • Etablerte Facility Management-leverandører tar sosialt ansvar i innkjøpene sine
 • Kvalitetssystemer, som ISO 14001, er godt implementert blant profesjonelle og dyktige Facility Management-leverandører
 • Suksessfulle Facility Management-leverandører er Miljøfyrtårnsertifiserte
 • Facility Management-leverandører ser på avfall som en ressurs og har velutviklede avfallskonsepter, -planer og -rutiner og kildesorteringsprogrammer
 • I 2016 lanserte Grønn Byggallianse «Eiendomssektorens veikart mot 2050» og overleverte den til regjeringens utvalg for Grønn Konkurransekraft. Den presenterer en rekke anbefalte tiltak boligutviklere og byggeiere kan ta i bruk på kort og lang sikt for å bidra til et bærekraftig samfunn i 2050. Vi i Toma, for eksempel, er medlem av Grønn Byggallianse og arbeider etter organisasjonens veikart

I praksis skaper bærekraft innenfor et Facility Management-rammeverk effektiv drift, fordi man setter bærekraftinitiativet i system. Facility Management har som sin primære målsetting å koordinere tjenestebehov, etterspørsel og tilbud. Setter du dette inn i konteksten med ISO 14001, har du et kraftfullt verktøy som synliggjør satsningen, setter mål for satsningen og måler og følger opp satsningen.

New Call-to-action