Lover og forskrifter for gårdeiereInternkontrollforskriften, brann- og eksplosjonsvern, elsikkerhet, politivedtekter og krav til god dokumentasjon, er bare noen av de mange lover og forskrifter gårdeiere må ha kunnskap om. Konsekvensene kan bli store om man ikke kjenner sitt ansvar som er uavhengig om gårdeier har skyld eller ikke, såkalt objektivt ansvar.

I Oslo i 2010 fikk en fotgjenger livsvarige invalidiserende skader, inkludert hjerneskade, da han ble truffet av et takras fra en bygård. Det viste seg at skaden var et resultat av mangelfull snørydding fra gårdeierens side. Saken gikk til retten, og både eier av gårdeierselskapet og driftsansvarlig ble funnet skyldig i overtredelse av straffelovens § 238 som gjelder uaktsom forvoldelse av betydelig skade på legeme og helbred. Begge ble idømt betinget fengselsstraff i 60 dager. Gårdeier ble ilagt en bot på kr 1 500 000. 

Denne hendelsen, som føyer seg inn i rekken av lignende alvorlige og uheldige situasjoner, og kan stå som et skrekkeksempel på hva som kan skje dersom lover og forskrifter ikke følges – med dyptgripende og livsendrende konsekvenser både for medborgere og gårdeiere. 

For at du skal unngå å sette andre i fare og utsette deg selv for smertefulle rettstvister, har vi samlet de viktigste forskriftene du må forholde deg til som gårdeier og noen råd til hvordan du kan ha ting på det rene om det som ikke burde skje, skjer.

Last ned gratis guide til Facility Management

Internkontrollforskriften

Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende regelverkskrav. Krav om internkontroll finnes på en rekke områder, for eksempel etter HMS-lovgivningen, helse- og omsorgslovgivningen, barnevernloven og etter lovgivning om personvern og informasjonssikkerhet.

Virksomheter skal ha en internkontroll og arbeide systematisk for å sikre at regelverket følges. Som ansvarlig for virksomheten skal du sikre at virksomheten drives i samsvar med gjeldende krav. 

Hensikten med en internkontroll, eller HMS-arbeid, er å fremme forbedringsarbeid innenfor følgende områder:

 • Arbeidsmiljø og sikkerhet
 • Forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester
 • Vern mot forurensning
 • Forsvarlig behandling av avfall

Brann- og eksplosjonsvern

Brannsikkerhet er et av de viktigste områdene å ha kontroll på, og det er du som gårdeier som sitter med det overordnede juridiske ansvaret for at brannsikkerheten er optimal på eiendommen. Oppstår det en brann og noen blir skadet, eller det som verre er, vil du sitte igjen med risikoen for straff – både bøter og fengselsstraff. 

Vi har samlet de viktigste kravene når det gjelder brann- og eksplosjonsvern, som du bør kjenne til:

 • Aktsomhetsplikt: Håndterer du brannfarlig, reaksjonsfarlig eller trykksatt stoff, må du vise aktsomhet og foreta det som er nødvendig for å forebygge fare for brann, eksplosjon eller annen ulykke.
 • Risikoanalyse: Som eier eller bruker må du identifisere de ulykkeshendelsene som kan oppstå ved håndtering av brannfarlig eller trykksatt stoff, og de konsekvensene det kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. Dette gjøres gjennom en risikoanalyse.

Husk at om bygningsbruken endres, kan det utløses krav om bruksendring etter plan- og bygningsloven. Vær oppmerksom på at annen bruk enn forutsatt kan medføre stor fare for personsikkerheten. I tillegg er det viktig å ha samarbeidsavtaler med virksomhet eller bruker og rutiner for systematisk vedlikehold.

Elsikkerhet

Feil i el-anlegg eller feil bruk av elektrisk utstyr, er den vanligste årsaken til brann her i Norge. Enten det er snakk om elektriske anlegg i industrien, kontorlokaler, lagerlokaler eller i boliger, er elektriske anlegg ofte komplekse saker. Derfor er det helt avgjørende med gode rutiner og internkontroller for å ivareta både brannsikkerheten, personsikkerheten og driftssikkerheten.

Følgende krav anser vi som viktigst når det gjelder elektrisk utstyr og elektriske anlegg:

 • Bruk av elektrisk utstyr: Du må kun bruke elektrisk utstyr til det tilmålte formålet. Mennesker og eventuelle husdyr skal være beskyttet mot fare som kan oppstå ved direkte berøring av spenningsførende deler på elektrisk utstyr.
 • Elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige atmosfærer: Anlegg, utstyr, sikkerhetssystem og eventuelt tilhørende koblingsutstyr skal kun tas i bruk dersom det fremkommer av eksplosjonsverndokumentet at de trygt kan brukes i eksplosjonsfarlige atmosfærer.
 • Tilkobling og plassering av elektrisk utstyr: Du må følge produsentens anvisninger når du skal plassere og koble til elektrisk utstyr.
 • Elektriske lavspenningsanlegg: Elektriske lavspenningsanlegg omfatter anlegg til bygningsinstallasjoner, alarm- og signalanlegg samt kommunikasjonsanlegg. Lover og forskrifter regulerer hvem som får utføre, reparere og vedlikeholde elektriske anlegg og hvordan de skal utføres. 

I tillegg til disse kravene kan det også finnes andre bransjespesifikke og mer utfyllende krav innen DSBs forvaltningsområde. Det er vel verdt å sette seg inn i feltet og få en mer fullstendig oversikt på Lovdata og i DSBs publikasjoner.

Viktigheten av god dokumentasjon

Selve gjennomføringen av tiltakene er den viktigste delen av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS), noe som innebærer god dokumentasjon. Deler av virksomhetens HMS-arbeid skal være dokumentert skriftlig. Det skal gå klart fram av dokumentasjonen når og hvordan ulike forhold kartlegges og kontrolleres, og hvordan virksomheten forebygger, avdekker og retter opp feil. Det skal også være tydelig hvem som har ansvaret for alle ledd i sikringsarbeidet. 

La meg gi deg et eksempel som illustrerer viktigheten av god dokumentasjon. For en tid tilbake hadde jeg ansvaret for driften av et av byggene til en større norsk bedrift. Alt gikk som det pleide inntil en uheldig forbipasserende la på sprang forbi bygget for å rekke bussen en sen vinterkveld og ramlet og brakk beinet sitt. I ettertid fikk vedkommende komplikasjoner og endte opp med å halte, og gikk derfor til sak mot bedriften jeg driftet bygget til for å kreve erstatning. Det endte i en omfattende og langvarig prosess over flere år, med flere advokater involvert. Hadde det ikke vært for at vi kontinuerlig hadde dokumentert at vi hadde gått alle rundene for å måke og strø arealene når vi skulle, og hadde det lett tilgjengelig i FDV-dokumentasjonen, hadde vi risikert å måtte betale både bot og erstatning.  

Sørger du for å dokumentere følgende skriftlig, kan du være trygg på at du har alt på det rene:

 • Hvilke mål virksomheten har for helse, miljø og sikkerhet
 • Hvordan virksomheten er organisert, blant annet fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS
 • Hvordan kartlegging av risiko er gjennomført (brev, rapporter, måleresultater og lignende)
 • Hva som skal gjøres, når og av hvem, for å fremme helse, miljø og sikkerhet, også kjent som en handlingsplan
 • Rutiner for å oppdage, forebygge og håndtere regelbrudd
 • Hvordan HMS-rutinene gjennomgås, for å sikre at de fungerer etter hensikten 

Så, når «the shit hits the fan», som det heter på fint, skal du vite at du har ryggen fri og ikke møter på noen uforutsette konsekvenser. Det krever gode rutiner, god dokumentasjon og digitale systemer. En profesjonell driftspartner kan hjelpe deg med å implementere dette i bygget ditt. 

Fordelen med en profesjonell driftspartner

En profesjonell driftspartner sørger for at du implementerer og forvalter alle de nødvendige systemene og rutinene for å møte kravene som stilles til deg som gårdeier. La oss nevne noen eksempler:

 • En profesjonell driftspartner kan hjelpe deg med å forvalte og holde styr på underleverandører gjennom gode avtaler med etablerte aktører
 • Dyktige driftspartnere sørger for god dokumentasjon og innmelding av eventuelle avvik
 • Driftspartnere implementerer digitale FDV-systemer og kan også ta i bruk spesifikke systemer som allerede er i bruk hos deg som gårdeier 

Det finnes også en rekke andre fordeler ved å knytte seg til en ekstern samarbeidspartner når det gjelder drift av næringsbygg og kontorlokaler. I vår «Guide til Facility Management» kan du lese om flere av dem. Last den gjerne ned gratis ved å klikke på banneret nedenfor.

New Call-to-action