Slik velger du en renholdsleverandør med riktig miljørprofilÅ redusere miljøbelastningen blir et stadig viktigere satsningsområde for norske virksomheter. Hvis du velger en renholdsleverandør med en god miljøprofil, kan det bidra til å omsette grønne visjoner til konkrete handlinger. Her er miljøkravene renholdsleverandøren din bør følge. 

1. Bruk av vaskemidler med godkjente kjemikalier

Vaskemidler med farlige stoffer kan skade både helse og miljø. Noen vaskemidler inneholder kjemikalier som vanskelig brytes ned i naturen, andre vaskemidler er tilsatt bakteriedrepende stoffer som kan gjøre bakterier antibiotikaresistente. 

Ifølge blant annet Miljødirektoratet bør du være ekstra varsom med vaskemidler som inneholder tensider, da enkelte er tungt nedbrytbare og giftige for vannlevende organismer. Du bør også være varsom med rengjøringsmidler som inneholder fosfor i og med at disse bidrar til gjengroing av vann og innsjøer. 

Still derfor krav til at din renholdsleverandør skal bruke miljømerkede vaske- og rengjøringsmidler. Svanemerket og EU-blomsten er de offisielle miljømerkene. 

Miljøbelastningen reduseres også ved å bruke minst mulig vaske- og rengjøringsmidler. Renholdsleverandøren bør derfor dosere vaskemiddelet riktig, og gjerne bruke konsentrater som har mindre emballasje og færre fyllstoffer. Husk at vaskemiddel havner i miljøet når det helles ut etter bruk. 

2. Opptatt av sikkerheten til ansatte

Noen kjemikalier kan fremkalle allergiske reaksjoner, og sterke rengjøringsmidler kan være etsende. Vi vet at renholdere er en av yrkesgruppene med mest yrkesrelaterte plager, med blant annet eksem, astma og muskel- og skjelettplager. Be om at din renholdsleverandør tar sine ansattes sikkerhet på alvor og ikke utsetter dem for unødvendig helserisiko.

Ifølge Arbeidstilsynet har arbeidsgiver plikt til å merke kjemikalier med kjemikalies navn, farepiktogram og faresetninger. Produktene må oppbevares trygt, og ansatte må få opplæring og informasjon om håndtering og bruk av produktene. 

3. Elektrisk bilpark for miljøvennlig transport til og fra oppdrag

Ifølge en rapport fra KPMG og Enova blir klimavennlig transport en av de viktigste faktorene for å redusere utslipp frem mot 2030. Selv om Norge er ledende i bruk av elbil er fortsatt bare 7,2 prosent av alle personbiler og 1,1 prosent av alle varebiler elektriske.

Ifølge NHO Service og Handel er miljøfokuset i renholdsbransjen økende, og renholdsbedrifter som har gjort bilparken elektrisk reduserer CO2 utslippene sine. Denne type tiltak har også begynt å bli et krav fra miljøbevisste kunder. 

Velger du en renholdsleverandør som bruker nullutslippbiler bidrar du til at denne utviklingen går fortere.

4. Ansvarlig avfallshåndtering

Avfallshåndtering innebærer at avfall blir sortert riktig slik at det kan gjenvinnes. Gjenvinning er et viktig miljøtiltak fordi det krever mindre ressurser å bearbeide eller gjenbruke et kassert produkt enn å utvinne nye råvarer fra naturen. Med riktig avfallhåndtering forhindrer man også at skadelige stoffer ender tilbake i naturens kretsløp.

I dag har avfall blitt en ressurs, og det gjelder å få så rene kretsløp som mulig. Her kan renholdsarbeiderne være til stor hjelp. Ifølge nettstedet sortere.no er følgende tiltak enkle grep som forbedrer avfallsrutinene:

  • Etablere gode sorteringssystemer for avfall. Plasser avfallssorteringen der avfallet oppstår, slik at det blir enklere å sortere
  • Sørg for å ha nok og riktig oppbevaring for avfall det blir mye av, som for eksempel plast og papir
  • Få kontroll på hvilke avfallstyper som har returordninger og kan leveres inn gratis
  • Merk avfallsbeholderne tydelig. Det er nødvendig for å vite hva som skal sorters hvor. I tillegg vil avfallssymboler og informasjon på forskjellige språk gjøre kommunikasjonen til alle ansatte lettere

5. Redusert bruk av plast                                                                         

Plast er lite nedbrytbart, noe som betyr at det aldri blir helt borte når det havner i naturen. Likevel ender 8 millioner tonn plast i havet hvert år. Ifølge en rapport fra tidsskriftet Science Advances resirkuleres kun rundt en tiendedel av all plast på verdensbasis. 

Det er bred enighet om at det er viktig å redusere bruken av plast, samt resirkulere den plasten som brukes. Krev at din renholdsleverandør tar plastforurensning på alvor, for eksempel ved å stille krav om følgende tiltak:

  • Bruk produkter med minst mulig plastemballasje
  • Unngå rengjøringsprodukter med mikroplast
  • Reduser bruken av engangsprodukter

Velg Svanemerkede renholdsleverandører

Dersom du synes denne listen med miljøkrav ble i overkant komplisert, kan du gjøre det enkelt for deg selv ved å velge en renholdstjeneste som er Svanemerket.

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket som helhetlig vurderer det beste miljøvalget på produkter og tjenester. Det blir stadig flere seriøse aktører i renholdsbransjen som viser ansvar ved å svanemerke tjenestene sine.

Ifølge Svanemerket kan slike renholdsleverandører dokumentere at de ikke sløser med strøm og kjemikalier, at de bruker vaskemidler som er effektive uten å skade miljøet, minimerer miljøpåvirkningen fra transport og at de har medarbeidere som er opplært innen miljø og rengjøringsmetoder. 

Dersom din bedrift er opptatt av en god miljøprofil, er det viktig at du stiller de samme kravene til leverandørene dine. Det er mange veier som leder frem til et miljøvennlig renholdsprogram. Ønsker du å lese mer for å treffe det riktige valget for din bedrift, kan du lese mer her.