Dette må du vite om istappfjerning i bygget ditt

Hengende istapper fra møner og tak er noe gårdeiere bør ta på største alvor. Dersom disse ikke fjernes raskt, risikerer du i beste fall bøter. I verste fall kan du bli stilt strafferettslig ansvarlig for skader på personer og ting. Gjennomfør nødvendige tiltak, slik at det blir trygt å ferdes rundt bygget ditt hele vinteren.

Last ned gratis guide til Facility Management

Fjerning av istapper

Istapper oppstår når smeltevann fra tak fryser til is ved takrenner som holder kaldere temperaturer, og når smeltevannet fra under snølaget renner eller drypper slik at det raskt blir kjølt ned av kaldere luft. Når været veksler mellom varmt og kaldt på vinterstid øker derfor faren for istapper og takras.

Ising og snø må fjernes fra tak så fort som mulig slik at det ikke raser ned og skader mennesker, dyr eller gjenstander som befinner seg i nærheten av bygningen. For å få fjernet is og snø på høye bygg, må du som regel ty til lift eller industriklatrer. Det er viktig at dette arbeidet utføres på en sikker måte.

Les også: 7 tegn på at bedriften din trenger Facility Management

Sett opp varselskilt

Sett opp varselskilt eller avvisere så fort faren for ras er tilstede. Avviserne skal gjøre folk oppmerksomme på faren som er forbundet med å bevege seg i området.

Husk at varselskilt skal fjernes senest en uke etter at de har blitt satt opp. Dette er nedfelt i politivedtektene i de fleste kommuner, og skal forhindre at huseiere bruker avvisere som en hvilepute, i stedet for å fjerne faremomentene.

Vær påpasselig med å dokumentere tiltak for sikring og rydding av is og snø. Da har du noe å vise til dersom skader oppstår på et område du er ansvarlig for.

Les også: 5 områder morgendagens eiendomsforvaltere må ha kontroll på

Forebyggende tiltak mot ras og istapper

For å forebygge dannelse av is kan det være lurt å sjekke tilstanden på fasade og tak på bygget ditt. Rense takrenner og avløp på takrenner jevnlig. Da vil du oppdage skader som bør utbedres med tanke på frostsikring.

Istapper kan være et tegn på at isolasjon eller utluftning i bygget ikke er tilfredsstillende, et vanlig problem i gamle bygårder. Varme trekker opp gjennom takkonstruksjonen og smelter snøen. Hvis dette er tilfellet bør du vurdere etterisolering. 

Varmekabler i tak, takrenner og nedløpsrør kan i de fleste tilfeller redusere risikoen for dannelse av istapper. Dette kan være et effektivt tiltak for å unngå farlige situasjoner. I tillegg kan kablene i mange tilfeller hindre omfattende materielle skader som følge av store snøfall.

Vær imidlertid oppmerksom på at varmekabler kan bidra til dannelsen av mer istapper ved spesielt hard kulde. En profesjonell leverandør av fasadevedlikehold kan hjelpe deg med å finne ut hvilke forebyggende tiltak som er best egnet for ditt bygg. 

Sett deg inn i lover og bestemmelser

Ifølge plan- og bygningsloven er det gårdeiers ansvar å sørge for at ferdsel i og rundt bygget er trygt. Gårdeier plikter å holde eiendommen i en slik stand at skade på person eller eiendom unngås. Ifølge advokat Ingrid Therese Hopsø følger dette ansvaret både av privatrettslige og offentligrettslige regler.

I tillegg har kommunene med hjemmel i politilovens §14 mulighet til å gi egne vedtekter, såkalte politivedtekter, som omhandler sikring og regulere hus. Dersom du som gårdeier ikke fjerner snø og ising på tak i henhold til det som er bestemt i politivedtektene, kan du bli bøtelagt. I Oslo, for eksempel, har bystyret vedtatt å øke gebyret for ikke å fjerne snø og is til 5000 kroner per dag.

Dette er imidlertid småpenger i forhold til det erstatningsansvaret gårdeier kan bli pålagt for økonomisk tap ved person- eller tingskade som følge av takras. Gårdeier kan i tillegg bli holdt strafferettslig ansvarlig for skader som skyldes mangel på vedlikehold.

Når flere kilo tunge isklumper faller 10-15 meter før de treffer bakken, utgjør de en alvorlig fare for forbipasserende. I 2010 fikk en fotgjenger i Oslo invalidiserende skader som følge av et takras. Borgarting lagmannsrett mente dette skjedde på grunn av unnlatt snørydding. Både eier og driftsansvarlig i gårdselskapet ble dømt til 60 dagers betinget fengsel og gårdeierselskapet bli ilagt en bot på 1 500 000 kroner.

La profesjonelle gjøre jobben

Som gårdeier kan det være vanskelig og tidkrevende å passe på at fasaden til enhver tid er sikret mot både snøras og istapper som faller fra taket. Derfor vil det for mange være aktuelt å sette ut denne type tjenester til profesjonelle aktører.

Det finnes en rekke firmaer som tilbyr denne type tjenester ved behov. Enkelte av disse tilbyr også serviceavtaler som innebærer kontroll og oppfølging av bygningen. Slike serviceavtaler kan for eksempel inkludere jevnlig måking av tak, overvåking med loggføring, avtalt responstid på eventuell fjerning av farlig snø og is fra tak og loggføring med bilder før og etter fjerning.

På denne måten sikrer du at farlige situasjoner blir håndtert i tide. Da er du også sikret mot tidspress og ventetid i travle perioder på vinteren. Det er ikke alltid gjort i en håndvending å få et profesjonelt firma til å fjerne is på timen, når alle trenger hjelp samtidig.

New Call-to-action