Hva er PropTech?

Lesetid: 7 minutter

Eiendomsbransjen står på terskelen av en digital revolusjon, der nye forretningsmodeller skapes, eksisterende prosesser effektiviseres og nye muligheter for verdiskapning åpnes. Driveren bak denne revolusjonen har fått navnet PropTech, et skifte der ny teknologi og digitale løsninger spiller hovedrollen i en stor endrings- og transformasjonsprosess, som endrer vilkårene til virksomheter på tvers av bransjen. 

Eiendomsbransjen har sjelden befunnet seg i teten av teknologisk innovasjon, men med fremveksten av PropTech er det nå et økende fokus på teknologi og digitalisering. Ifølge KPMGs globale PropTech-undersøkelse tror 97 prosent at digitalisering og teknologisk innovasjon vil påvirke forretningen deres. 60 prosent tror denne påvirkningen vil bli veldig betydelig. Men hva er egentlig PropTech?

Last ned gratis e-bok om PropTech - Alt du trenger å vite om eiendomsteknologi

PropTech: En kort introduksjon

Hva PropTech er, ligger i navnet, en kombinasjon av ordene eiendom («property») og teknologi («technology»), og handler i bunn og grunn om bruken av informasjonsteknologi (IT) i eiendomsbransjen. Målet er å ta i bruk teknologi for å hjelpe forbrukere og virksomheter til å kjøpe, selge og drifte bygg og eiendommer på en mer effektiv måte enn tidligere. 

Selv om PropTech først har dukket opp på radaren til mange i løpet av de siste få årene, er det ikke et nytt fenomen. Faktisk har PropTech eksistert i en eller annen form over lengre tid. World Economic Forum skiller mellom tre ulike «bølger» av PropTech.

Den første, PropTech 1.0, tok form i 2007, da start-ups og etablerte aktører begynte å tilby nettbaserte tjenester for å effektivisere salg og utleie av eiendommer. PropTech 2.0 så dagens lys i 2013, da etablerte aktører tok i bruk dataanalyse for å tilby brukerne og kundene sine bedre og mer spesialiserte tjenester. Og PropTech 3.0 fulgte like etter, da start-ups begynte å eksperimentere med ny teknologi, som droner, virtuell virkelighet og blockchain, i 2014.

PropTech brukes ofte som synonym for smarthusteknologi for næringseiendom, men fenomenet omfatter alt fra innovative start-ups som har som mål å effektivisere og forbedre salgsprosessen for eiendomsmeglere til etablerte aktører som har til hensikt å optimalisere forvaltningen, driften og vedlikeholdet av en portefølje av eiendommer. Det som binder dem alle sammen, er utnyttelsen av ny teknologi.

Teknologier

For å tilpasse seg den nye hverdagen bør eiendomsselskaper og gårdeiere gjøre seg kjent med, forstå og utnytte de viktigste teknologiene som driver frem PropTech som fenomen. Blant dem finner vi: 

  • «Tingenes internett» (IoT) og sensorteknologi: Sensorteknologi er en helt sentral bestanddel av PropTech. Sensorer, det vil si enheter som fanger opp og responderer på ulike typer input fra de fysiske omgivelsene, som lys, varme, bevegelse og temperatur, kan gjøre enorme datamengder tilgjengelig for både brukere, driftsansvarlige, gårdeiere og andre. 
  • Skybaserte løsninger og big data: Etter hvert som flere og flere sensorer installeres i næringsbygg, vil det strømme inn massive mengder data fra enheter og utstyr som er koblet til Internett. Slike store mengder data – både strukturerte og ustrukturerte – som strømmer inn fra ulike datakilder, har fått navnet big data. Big data, altså data fra ulike sensorer, systemer og enheter, kan samles i det vi kaller en «datasjø», et slags oppbevaringssted for data lagret i sitt naturlige format. Disse dataene kan deretter hentes opp av en skyløsning og visualiseres i et dashbord for fornyet og dypere innsikt i bruk og drift av bygg og anlegg – på tvers av funksjoner og tjenesteområder.
  • Kunstig intelligens (AI) og maskinlæring: De store mengdene data som vil genereres må også analyseres for å gjøre dataene anvendbare i den daglige driften. Det er her kunstig intelligens (AI) og maskinlæring kommer inn i bildet, et sett med teknologier som lar tilknyttede maskiner, utvikle og forbedre seg på egen hånd gjennom data.
  • Virtuell virkelighet (VR) og utvidet virkelighet (AR): Virtuelle og utvidede virkeligheter har dominert teknologiverdenen en stund, og har kanskje sin mest kjente utbredelse innen spillverden. Men teknologien, som lar brukerne påvirke og bli påvirket av et dataskapt miljø, finner seg også til rette innen  eiendomsbransjen. Ifølge Goldman Sachs Research  vil markedet for VR og AR være verdt nærmere 80 milliarder USD innen 2025, hvorav 2.6 milliarder av dem vil være knyttet til eiendomsbransjen spesielt.

Les også: 10 teknologitrender som endrer Facility Management

Typiske bruksområder for PropTech

Enten det er snakk om å sanke inn data og utnytte avanserte analysemetoder for å rekonstruere og transformere arbeidsplassen for fremtidens behov, effektivisere og optimalisere arbeidshverdagen til driftsansvarlig eller akselerere prosessene for kjøp og salg av eiendommer, vil den raske teknologiske utviklingen og utnyttelsen av digitale løsninger forandre eiendomsbransjen for det bedre.

Her er noen av de viktigste og mest typiske bruksområdene for PropTech i dag: 

  • Behovsstyrt bygningsvedlikehold: Innsamling og anvendelse av data om tilstanden til ulike typer utstyr og anlegg vil kunne effektivisere vedlikeholdsarbeidet. Brukes disse dataene aktivt i vedlikeholdsarbeidet vil det bli enklere å håndtere potensielle problemer før de oppstår og dermed unngå ikke-planlagte og kostbare reparasjoner, unngå nedetid på anlegg og utstyr og klager fra byggets brukere. 
  • Effektiv energiledelse: Bygninger står for nærmere 40 prosent av Norges energi, og i mange tilfeller bruker norske bygg langt mer enn nødvendig. Smarte sensorer kan redusere et byggs driftskostnader gjennom automatisk styring av belysning, ventilasjon og temperatur basert på antall brukere i bygget og bruksmønstrene deres. 
  • Optimal arealutnyttelse: Dårlig utnyttelse av arealer og manglende innsikt i hvordan arealene utnyttes av brukerne, kan være en betydelig kostnadsdriver i bygg og eiendommer. I slike tilfeller kan sensorer identifisere hvor brukerne av bygget befinner seg, hvor mange som befinner seg på et gitt område til enhver tid og brukernes bevegelsesmønstre med betydelig presisjon. Dette kan gi nyttig informasjon når man skal rekonfigurere bygningsdesign, endre kontordesign eller bruke ressursene mer effektivt. 
  • Økt trivsel og velvære for brukere: Med tanke på hvor mye tid vi nordmenn oppholder oss innendørs, er et godt inneklima kritisk for trivselen og velværen vår. I dag finnes det en rekke sensorer som kan måle alt fra temperatur, CO2, VOC, fuktighet og radon på en kostnadseffektiv måte.

Les også: Digitaliseringens frukter: Klare for å høstes av Facility Management?  

Hvem passer PropTech for?

Inntil nylig har teknologien som er nødvendig for å realisere gevinstene av en digital eiendomsdrift primært vært tilgjengelig for større aktører med store budsjetter og betydelige summer å investere. Men i dag, med fallende kostnader på sensorer, datalagrings- og konnektivitetsløsninger, kan virksomheter og bygg i alle størrelser nyte godt av mulighetene som er iboende i PropTech.

Det sies at nærmere 80 prosent av dagens bygg ikke har et overordnet system, såkalte SD-anlegg, som ivaretar driftseffektiviteten. Det vil si at en stor andel av landets bygg og anlegg har enkeltstående ventilasjonsanlegg, romstyringsløsninger, varmeanlegg og lignende som ikke kan kommunisere med hverandre eller sende fra seg driftskritiske data til teknikere og vedlikeholdspersonell.

Slike «80 prosent-bygg» kan i dag implementere kostnadseffektive sensorer, som kan samle inn data og informasjon om bygningsmassen og anlegg langt mer effektivt og billigere enn ved å investere i kostbare SD-anlegg.

Også større bygg med SD-anlegg som opplever feil eller mangelfull datafangst kan høste frukter av PropTech. Sensorteknologi kan kombineres med avanserte analysemetoder for å tilføre driftsansvarlige ny innsikt og nye muligheter for å kontrollere, styre og optimalisere byggene og anleggene sine.

Les også: 5 områder morgendagens eiendomsforvaltere må ha kontroll på

PropTech som en driver for samarbeid i eiendomsbransjen

Til slutt er det viktig å nevne at PropTech handler om mer enn bare teknologi; fenomenet innebærer like mye et kulturelt skifte i bransjen, et kulturelt skifte som omfavner samarbeid på tvers av bransjer og konkurrerende virksomheter. Bygg og anlegg er kompliserte enheter og utfordringene eiendomsbransjen står overfor er komplekse. Derfor innser stadig flere at det lønner seg å samarbeide når vi kan og konkurrere når vi må.

Klyngemiljøet PropTech Innovation er et godt eksempel på samarbeidsviljen i bransjen når det gjelder utnyttelsen av ny teknologi.

Teknologi i seg selv løser tross alt ingen problemer eller realiserer noen gevinster. Det er det menneskene som utnytter og bruker teknologien som gjør. Og med PropTech har det vokst frem en erkjennelse om at problemene kan løses og gevinstene kan realiseres mer effektivt om vi slår hodene sammen og samarbeider med hverandre.

Last ned gratis e-bok - PropTech for nybegynnere