Hvordan Facility Management forbedrer medarbeidertilfredshetenFacility Management kan gjøre mye. En av de viktigste tingene det kan gjøre, er å forbedre medarbeidertilfredsheten hos bedrifter på tvers av bransjer og sektorer.

Mange bedrifter spytter vanvittige pengesummer inn i og bruker et stort antall timer på markedsundersøkelser og kundetilfredshetsundersøkelser for å få bedre innsikt i kundenes mål, utfordringer og behov, fordi de forstår hvor viktige disse faktorene er for utviklingen av langsiktige kunderelasjoner og bedriftens økonomiske vekst. 

Kun et fåtall bedrifter, derimot, legger like mye energi, tid og ressurser inn i å undersøke målene, utfordringene og behovene til sine egne medarbeidere, fordi de ofte overser hvor viktige disse faktorene er for bedriftens vekst. Det mener i alle fall Elizabeth Dukes, en av grunnleggerne av programvarefirmaet iOffice. For henne bør tiden, budsjettet og ressursene en bedrift bruker på å forbedre og optimalisere kundeopplevelsen aldri overstige det man investerer i å forbedre og optimalisere medarbeidertilfredsheten. Det kan naturligvis diskuteres, men det bakenforliggende poenget er valid; medarbeidertilfredshet er kritisk for suksessen til enhver bedrift.

Last ned gratis guide til Facility Management

Sammenhengen mellom medarbeidertilfredshet og produktivitet

I boken «The Happiness Advantage», viser forfatteren Shawn Achor at lykkelige og tilfredse medarbeidere hever ytelsen til nærmest enhver bedrift. Bedrifter med tilfredse medarbeidere opplever en salgsøkning på 37 prosent, en produktivitetsøkning på 31 prosent og økt nøyaktighet på utført arbeid med 19 prosent, ved siden av en rekke helse- og livskvalitetsforbedringer blant medarbeiderne. Og, det er ikke vanskelig å finne ytterligere statistikk på viktigheten av medarbeidertilfredshet:

 • Team med høy medarbeidertilfredshet eller engasjement er 21 prosent mer produktive enn de med lavt engasjement (kilde: Gallup)
 • Engasjerte medarbeidere er 27 prosent mer tilbøyelige til å rapportere om utmerket ytelse (kilde: Gallup)
 • Organisasjoner med sterkt engasjerte medarbeidere har en gjennomsnittlig 3-års inntektsvekst som er 2,3 ganger høyere enn bedrifter med middels engasjerte medarbeidere (kilde: UNC Kenanflager Business School)
 • En 10 prosents økning i investeringer for å forbedre medarbeidertilfredshet og -engasjement, kan øke inntektene med $2.400 per medarbeider i året (kilde: Workplace Research Foundation)
 • Bedrifter med engasjerte medarbeidere overgår de bedriftene som ikke har slike medarbeidere, med 202 prosent (kilde: Business 2 Community)
 • Uengasjerte medarbeidere har 37 prosent høyere fravær og opplever 49 prosent mer uhell og 60 prosent mer feil og mangler i arbeidet (kilde: Queens School of Business)
 • Organisasjoner med lav medarbeidertilfredshet opplever 18 prosent lavere produktivitet, 16 prosent lavere lønnsomhet og 65 prosent lavere aksjekurser over tid (kilde: Queens School of Business) 

Faktorer som påvirker medarbeidertilfredshet

I en artikkel publisert av Forbes, foreslår Camille Preston, Ph.D. og CEO i AIMLeadership, å bygge lykkelige og tilfredse team av medarbeidere ved å omgi seg med lykkelige mennesker, utvikle meningsfulle relasjoner på jobb og å ta ansvar for sin egen lykke. Dette er gode råd, og forfatteren har argumentene på plass for å backe opp påstandene sine. Men, samtidig er det flere faktorer utenfor den enkelte medarbeiderens eller teamlederens kontroll som påvirker medarbeidertilfredsheten. 

Ifølge Elizabeth Dukes påvirkes medarbeidernes opplevelse av arbeidsplassen og arbeidet de utfører av tre faktorer:

 1. Det fysiske miljøet medarbeiderne jobber i
 2. Verktøyene og teknologien arbeidsgiveren gir medarbeiderne
 3. Hvordan arbeidsgiveren demonstrerer sin forpliktelse til helsen og suksessen til medarbeiderne sine

Det er her Facility Management kommer inn.

Økt medarbeidertilfredshet med Facility Management

Facility Management er en profesjon som omfatter ulike disipliner for å sikre funksjonaliteten i et bygningsmiljø ved å integrere mennesker, steder, prosesser og teknologi. Hensikten er å koordinere etterspørsel og tilbud for å sørge for at alle medarbeidere får dekket sine behov og er i stand til å gjøre en så god jobb som mulig. 

Facility Management samler en rekke ulike servicetjenester, som renhold, kantinedrift, vakthold, eiendomsdrift og kontorstøtte, under én felles ledelse, i form av en såkalt «site manager». En site manager har det overordnede ansvaret for å følge opp driften av kontorbygget og fungerer som et sentralt kontaktpunkt for både interne ansatte og eksterne servicemedarbeidere. En slik organisering skaper en rekke fordeler for medarbeiderne i kontorbygget:

 • Kvaliteten på servicetjenestene går opp, ved at ledere for de ulike servicetjenesteområdene, som kjøkkensjef og vaktmester, rapporterer direkte til en site manager, som sørger for at avtalt servicenivå og kvalitet opprettholdes. Det kommer medarbeiderne til gode, ved at de alltid opplever rene toaletter, rene inngangsområder, god mat i kantinen, godt vakthold og lignende
 • Responstiden ved eventuelle situasjoner og hendelser blir raskere. Med en sjef på plassen, får man en overordnet oversikt og et sterkere fokus på oppgaver som må løses. Vedkommende kan agere på stedet, med en gang
 • En naturlig konsekvens av å samle driften av kontorbygget og tilhørende servicetjenester under én ledelse i ett kontaktpunkt, er en langt mer effektiv avvikshåndtering. Ved å ha en dedikert person som følger opp alle utfordringer, problemer eller avvik før det blir et problem, blir også antallet klager på feil eller mangler redusert
 • Facility Management forbedrer innemiljøet, noe som øker trivselen, høyner effektivitetsnivået, reduserer sykefraværet blant ansatte og generelt forbedrer medarbeidertilfredsheten. Dyktige Facility Management-leverandører utnytter teknologi og metoder for å analysere og vurdere utformingen av arbeidsplasser, gjennomføre målinger av luftstrømminger og luftkvalitet, og kan gi råd om hvordan man skaper det beste inneklimaet i kontorlokalene
 • En servicemedarbeider på en Facility Management-kontrakt jobber mer i team, får mindre sykefravær, mindre turnover og høyere medarbeidertilfredshet. Denne holdningen smitter også over på de som jobber i bygget 

Facility Management er ikke bare bra for medarbeidertilfredsheten. Det bærer også med seg en rekke andre fordeler, gevinster og muligheter. Hvilke disse er, kan du lese mer om i vår «Guide til Facility Management», tilgjengelig for nedlastning nedenfor.

New Call-to-action